Vlastnosti

PTFE ( Teflon®- Flexon® ) je obchodní označení pro polytetrafluoretylen (zn. PTFE), který je velmi významným plastem mezi fluorovými polymery. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, hladký a pružný, vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho charakteristické vlastnosti.

Vlastnosti
  • vynikající chemická odolnost.
  • výborná odolnost proti vysokým teplotám.
  • těsnící účinky.
  • výborné dielektrické vlastnosti.
  • odolnost proti stárnutí.
  • nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům.
  • dobré kluzné vlastnosti.
  • odolává dobře povětrnostním vlivům a mikroorganismům.
  • je fyziologicky nezávadný i při implantaci do živé tkáně.
  • přírodní bílý Teflon® je zdravotně nezávadný.
Použití teflonu

Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na vlastnosti použitého materiálu. V elektrotechnice jako izolace vodičů, při výrobě transformátorů jako těsnění při velkých nerovnostech těsnících prvků, při střídavých teplotách a vysokém tlaku pro ložiska, ventily, uzávěry, příruby, čerpadla, pumpy a jiná zařízení. Používá se také jako těsnění ve strojích a zařízeních v potravinářském, chemickém, strojírenském a plynárenském průmyslu.

Tepelná stabilita

PTFE je stabilní v rozmezí teplot od -170 °C do +250 °C, přičemž je nutno respektovat změny jeho vlastností v závislosti na teplotě. Při vyšší teplotě nastává rozklad, který při měření hmotnostních ztrát je do teploty 380 °C nepatrný. Od 380 °C intenzita rozkladu roste a vznikají plynné rozkladné produkty, které ve styku se vzduchem a vzdušnou vlhkostí tvoří další sloučeniny. Při tepelném rozkladu vzniká např. fluorovodík, tetrafluoretylen, hexafluorpropylen, perfluorizobutylen, oktafluorcyklobutan a další. Téměř všechny jsou toxické.

Zápalnost

Teflon® patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575 °C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.

Elektrické vlastnosti

Teflon® má velmi dobré elektroizolační vlastnosti, které jsou jen málo závislé na teplotě a frekvenci. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm. Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 ohm. cm. Permitivita je menší než 3 a ztrátový činitel je menší než 10-2.

Chemická odolnost

PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot. Není odolný proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organokovovým sloučeninám alkalických kovů. U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.

Fyzikální vlastnosti

Teflon® má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot a dostatečnou pružnost při velmi nízkých teplotách, velmi dobrou vrubovou a rázovou houževnatost v širokém rozsahu teplot. Při tlakovém zatížení se nedrtí, ale má sklon k tečení, přičemž stupeň deformace při daném napětí je časově závislý. Proto nemá pro trvalé zatížení napětí převyšovat 10% ze zjištěné pevnosti při dané teplotě. Pevnost v tahu je vyšší než 12 MPa a tažnost je větší než 150%. Hustota je 2,15 - 2,25.103 kg/m3. Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11. Nasákavost ve vodě nenastává a dílce nemění své rozměry ani po dlouhodobém uložení ve vodě.

Charakteristika PTFE + 25 % skla - bílošedá barva

Díky příměsi skelných vláken je PTFE + 25 % skla odolnější proti opotřebení a také se zvyšují mechanické vlastnosti. Příměs skelných vláken zajišťuje také větší rozměrovou stálost při vysokých teplotách, avšak sklem se tento polymer stává tepelně a elektricky vodivý.

Charakteristika PTFE + 25 % uhlíku - černošedá barva

Díky příměsi uhlíku je PTFE tvrdší, odolnější proti tečení, zlepšují se třecí vlastnosti a také otěruvzdornost. Příměs uhlíku zajišťuje také větší rozměrovou stálost při vysokých teplotách, avšak uhlíkem se tento polymer stává tepelně a elektricky více vodivý.

TOPlist
Máte dotaz, potřebujete poradit ? Kontaktujte nás